Mijn bewindvoerder maakt schulden!

Als u bent opgenomen in het beschermingsbewind is uw bewindvoerder bevoegd om over uw financiën te beschikken. Het is wel de bedoeling dat dit goed gebeurd. Sinds 1 januari 2014 is er een wet in werking getreden (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap) waarin beter is vastgelegd wat de bewindvoerder doet. Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOCVK) geeft aanbevelingen over hoe het bewind zal moeten uitgevoerd. Kortom, als u merkt dat uw geld niet goed wordt beheerd, kunt u er achter komen wat er niet goed gaat. Als uw bewindvoerder geen goed werk doet, kunt u ervoor zorgen dat u een andere bewindvoerder krijgt. Als er door toedoen van uw bewindvoerder schulden ontstaan, kunt u de bewindvoerder aansprakelijk stellen voor dit bedrag.

''Artikel 1:444 BW: ``Een bewindvoerder is jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder te kort schiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.''

Als er een schuld is en er is geld om deze af te lossen, moet de bewindvoerder betalingsregeling proberen te treffen met deze schuldeiser. Doet hij dit niet en lopen de schulden op? Dan is de bewindvoerder aansprakelijk voor de incassokosten. De bewindvoerder mag de schulden niet op zijn beloop laten, maar moet proberen deze op te lossen. Ook als er nog geen schuld was, en deze ontstaat door een nalaten van de bewindvoerder, is de bewindvoerder aansprakelijk. Dit kan door het treffen van betalingsregelingen of het aanvragen van een schuldregeling.

Een bewindvoerder is niet aansprakelijk voor een nieuwe schuld of het oplopen van een oude schuld als dit hem niet kan worden toegerekend. De bewindvoerder moet dus op de hoogte zijn van de schuld. U zal de papieren aan moeten leveren zodat de bewindvoerder weet waar de schuld vandaan komt, waar hij ligt en hoe hoog deze is. Stel, u doet een graai uit de kas van uw werkgever / verschijnt dronken op het werk / bedreigt collega’s met de dood. Het gevolg kan zijn dat u op staande voet wordt ontslagen. Het inkomen wat u hierdoor misloopt kan ervoor zorgen dat niet alle vaste lasten kunnen worden betaald. U kunt uw bewindvoerder hier niet voor aansprakelijk stellen.

Wat kunt u doen?
Allereerst onderzoekt u of er schulden zijn ontstaan door toedoen van uw bewindvoerder. De bewindvoerder is verplicht iedere maand afschriften van de beheerrekening beschikbaar te stellen. Dit kan zijn door deze naar u op te sturen, te mailen, of u kunt deze online inzien. Wanneer u een klacht heeft over uw bewindvoerder kunt u de kantonrechter een brief schrijven waarin u uitlegt wat uw klachten zijn. U stuurt uw brief naar de rechtbank (sector kanton) die het beschermingsbewind heeft uitgesproken. De rechter beoordeelt of uw klachten gegrond zijn en nodigt u mogelijk allebei uit voor een zitting. Op deze zitting vraagt u om een andere bewindvoerder. Als de bewindvoerder meerdere klachten van cliënten krijgt, kan de rechtbank onderzoeken of het handig is dat deze persoon bewindvoerder blijft. Wanneer uw klacht gegrond is verklaard kunt u uw bewindvoerder aansprakelijk stellen voor de schade die u heeft geleden.