Vraag en antwoord

Als u in het beschermingsbewind bent opgenomen, of wenst te worden heeft u ongetwijfeld genoeg vragen. Op deze pagina vindt u alles wat u moet weten. Staat uw vraag er niet tussen? Laat het ons weten via het contactformulier!

Waarom zou ik opgenomen willen worden in het beschermingsbewind?

Mensen kiezen ervoor om opgenomen te worden in het beschermingsbewind omdat zij merken dat het hen niet lukt om zelf de financiën te beheren. Gevolg hiervan kan zijn dat zij maandelijks niet meer uitkomen of zelfs schulden aangaan.

Ik zoek een bewindvoerder. Waar moet ik op letten?

Als u een bewindvoerder kiest is het het belangrijkst dat u diegene uw portemonnee toevertrouwt. Hebt u geen goed gevoel bij de persoon of het kantoor? Doe het niet en zoek verder. U gaat voor een langere tijd samenwerken, dus kies zorgvuldig!

Wat doet een beschermingsbewindvoerder?

De bewindvoerder doet wat nodig is voor een goed beheer van uw boedel. De boedel bestaat uit de bezittingen en inkomsten die u heeft en eventueel de schulden die open staan.  Wat de bewindvoerder doet is in de wet vastgelegd. Hij/zij wordt ieder jaar door de rechtbank gecontroleerd. Alleen als de bewindvoerder zich aan de wettelijke taken houdt mag deze het werk blijven doen. 

Wat kan een bewindvoerder van mij verwachten?

U zorgt ervoor dat de bewindvoerder alle informatie heeft die nodig is om op een goede manier uw geld te beheren. Dit betekent dat u alles doorgeeft over de inkomsten, uitgaven en betalingsverplichtingen. Alle financiële brieven die niet direct naar de bewindvoerder zijn verstuurd, stuurt u door naar uw bewindvoerder. Als er iets verandert in uw persoonlijke situatie, geeft u dit door. U gaat geen nieuwe schulden aan en u bent goed bereikbaar.

Beschermingsbewind en schulden

Als een persoon geen schulden heeft, wordt de bewindvoerder 17 uur per jaar betaald om het dossier goed te beheren. Als iemand zoveel schulden heeft dat hij/zij er zelf niet meer uit kan komen, krijgt de bewindvoerder 5 uur per jaar extra. In dit geval heeft de bewindvoerder 30 minuten per week voor dit dossier. De bewindvoerder krijgt meer tijd omdat het beheren van een dossier met schulden meer tijd kost. In deze tijd wordt niet verwacht dat de bewindvoerder de schulden ook oplost. De bewindvoerder ondersteunt wel de aanvraag voor een schuldregeling. De schuldregeling loopt naast het beschermingsbewind. Als de schulden op te lossen zijn met betalingsregelingen, treft de bewindvoerder deze.

Beschermingsbewind en minnelijke schuldregeling (MSNP)

Beschermingsbewind wordt regelmatig naast het opzetten van een schuldregeling ingezet om ervoor te zorgen dat een persoon schuldenvrij wordt. Het hebben van schulden kan de reden zijn van het uitspreken van het beschermingsbewind. In dat geval zal het beschermingsbewind worden opgenomen in het register ivm verkwisting. Eventueel ook voor bepaalde tijd (de duur van de schuldregeling). Als het hebben van schulden een gevolg is van psychische of lichamelijke belemmeringen, is de duur niet voor bepaalde tijd. Ook in dit geval kan een persoon worden opgenomen in het register.

Beschermingsbewind en WSNP

Het beschermingsbewind en de WSNP kunnen naast elkaar bestaan. De beschermingsbewindvoerder zorgt er samen met de cliënt voor dat er geen nieuwe schulden ontstaan en dat aan de verplichtingen vanuit de WSNP worden voldaan. De WSNP bewindvoerder voert de wet uit en zorgt ervoor dat er maximaal wordt afgedragen voor de schuldeisers. 

Mijn bewindvoerder maakt schulden!

Als u bent opgenomen in het beschermingsbewind is uw bewindvoerder bevoegd om over uw financiën te beschikken. Het is wel de bedoeling dat dit goed gebeurd. Sinds 1 januari 2014 is er een wet in werking getreden (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap) waarin beter is vastgelegd wat de bewindvoerder doet. Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOCVK) geeft aanbevelingen over hoe het bewind zal moeten uitgevoerd. Kortom, als u merkt dat uw geld niet goed wordt beheerd, kunt u er achter komen wat er niet goed gaat. Als uw bewindvoerder geen goed werk doet, kunt u ervoor zorgen dat u een andere bewindvoerder krijgt.

Hoe vraag ik beschermingsbewind aan?

De kantonrechter benoemt de bewindvoerder. Het beschermingsbewind kan alleen uitgesproken worden bij mensen die ouder zijn dan 18 jaar. Het beschermingsbewind kan zonder advocaat aangevraagd worden bij de rechtbank in uw regio.

Kom ik onder curatele als ik beschermingsbewind aanvraag?

U komt niet onder curatele als u opgenomen wordt in het beschermingsbewind. Dit zijn twee verschillende soorten regelingen. Curatele is voor mensen die zelf niet meer hun financiën kunnen regelen en waar ook de persoonlijke belangen voor moeten worden behartigd. Als iemand onder beschermingsbewind staat, regelt de bewindvoerder alleen het financiële stuk. 

Wat is het verschil tussen curatele, bewindvoering en mentorschap?

Dit zijn drie verschillende maatregelen voor mensen die op verschillende vlakken hulp kunnen gebruiken. Curatele is hulp bij financiële én persoonlijke beslissingen. Beschermingsbewind voor alleen de financiële beslissingen. Mentorschap is voor ondersteuning bij persoonlijke beslissingen. Natuurlijk raken de verschillende regelingen elkaar wel eens, maar dit zijn grofweg de grootste verschillen.

Hoe lang duurt het voordat het beschermingsbewind is uitgesproken?

Over het algemeen vindt de zitting binnen twee maanden na het indienen van het verzoekschrift plaats. De uitspraak volgt meestal binnen twee à drie weken na de zitting. Het kan langer duren als het dossier niet meteen compleet is of er problemen zijn met het plannen van de zitting.

Wat kost beschermingsbewind?

Als u een inkomen hebt tot 110% van de bijstandsnorm, krijgt u de kosten voor het beschermingsbewind vergoed door de gemeente waarin u woont. De kosten worden vanuit de bijzondere bijstand betaald. Er zijn opstartkosten zoals griffie- en intakekosten. Hierna betaalt u maandelijkse kosten. De hoogte hiervan zijn landelijk bij iedere bewindvoerder hetzelfde.

Wat is afwezigheidsbewind?

Als iemand wordt vermist, of als diegene is vertrokken zonder voldoende orde op zaken gesteld te hebben, kan het OM, de partner of familie de kantonrechter vragen afwezigheidsbewind in te stellen. De vermiste persoon kan namelijk niet meer de financiële verplichtingen of zaken regelen.

Ik wil van bewindvoerder veranderen. Hoe doe ik dit?

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de bewindvoerder die u nu heeft. De eerste stap is dat u het gesprek aangaat met uw bewindvoerder. Misschien kan de onvrede weggenomen worden door nieuwe afspraken te maken. Helpt dit niet? Bedenk dan of uw probleem opgelost zou zijn door over te stappen naar een andere bewindvoerder. Als u er met uw bewindvoerder niet uit komt en u denkt dat u bij die nieuwe bewindvoerder niet de problemen zult hebben die u nu hebt, kunt u overstappen. U zoekt een nieuwe bewindvoerder, vraagt of diegene de bereidverklaring in wil vullen en dient een verzoek in bij uw rechtbank.

Ik heb schulden, maar mijn bewindvoerder lost deze niet af.

Mensen met schulden willen hier vaak zo snel mogelijk vanaf. Als u een bewindvoerder hebt die uw financiën regelt verwacht u dat deze ook uw schulden aflost. Schulden zijn namelijk ook financiën. Vaak ligt het wat ingewikkelder dan dat. Als uw schuldsituatie problematisch is (u kunt er niet op eigen kracht uit komen), wordt niet van uw bewindvoerder verwacht dat hij/ zij ervoor zorgt dat u schuldenvrij wordt. De bewindvoerder kan in dat geval alleen helpen bij het aanvragen van de schuldregeling.  Het is de taak van uw bewindvoerder om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe schulden bij komen, een overzicht te maken van alle schulden, betalingsregelingen te treffen als dit kan of u te helpen bij het aanvragen van een schuldregeling.

Ik krijg te weinig leefgeld.

Het komt geregeld voor dat iemand die opgenomen is in het beschermingsbewind vindt dat er te weinig leefgeld wordt overgemaakt. In de meeste gevallen is dit het gevolg van een niet kloppend budget.

Wat is testamentair bewind?

Testamentair bewind gaat over het beheer van de goederen van iemand die is overleden. Dit staat compleet los van het beschermingsbewind.

Er is mij gevraagd een akkoordverklaring te tekenen.

Als iemand een verzoek indient om opgenomen te worden in een beschermingsmaatregel wil de wetgever dat de familie op de hoogte is van dit verzoek. Bent u er niet mee akkoord? Dan is het aan de rechter om te besluiten of het beschermingsbewind, de ondercuratelestelling of het mentorschap toch wordt uitgesproken. Als belanghebbende heeft het geen gevolgen als u de akkoordverklaring tekent. U wordt bijvoorbeeld niet mede verantwoordelijk gehouden voor de schulden van uw familielid of partner. Soms hebben familieleden geen contact met elkaar. Diegene die de aanvraag doet, kan dit op het aanvraagformulier aangeven. Er wordt in de meeste gevallen dan geen akkoordverklaring verwacht.

Beschermingsbewind omzetten naar Ondercuratelestelling

Het kan zijn dat u al bent opgenomen in het beschermingsbewind, maar dat dit te weinig bescherming biedt. U kunt de kantonrechter vragen de het beschermingsbewind om te zetten naar curatele. Curatele wordt als een zwaardere maatregel gezien omdat u hiermee handelingsonbekwaam wordt. Dit betekent dat u zelf geen rechtshandelingen meer mag doen zonder medewerking van de curator. Curatele mag niet worden uitgesproken als de lichtere maatregelen van bewind en/of mentorschap voldoende zijn.

Ik vind het beschermingsbewind niet prettig.

Wat bewindvoerders het meeste van hun cliënten bij ontevredenheid terug horen is: “Behandel me niet als een klein kind.” “Het is mijn geld.” “Ik belde je en je was er weer niet.” en “Door jou zit ik nog in de schulden/ moet ik belasting terug betalen/ heb ik te weinig leefgeld/ kan ik mijn verjaardag niet vieren/ et cetera.” Beschermingsbewind wordt door de onderbewindgestelde vaak als erg heftig ervaren. Dit kan het natuurlijk ook zijn. Iemand geeft in feite zijn/ haar portemonnee af aan een vreemde. Soms speelt er meer mee, zoals bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis, laag IQ, taalbarrière of verslaving. Hierdoor kan het nog lastiger zijn om aan de nieuwe situatie te wennen.

Hoe lang duurt het beschermingsbewind?

Hoe lang het beschermingsbewind duurt wordt bepaald door de kantonrechter. De rechter kijkt naar waarom het beschermingsbewind wordt aangevraagd. Meestal wordt het uitgesproken voor onbepaalde tijd of voor een aantal jaren. Als u vindt dat het beschermingsbewind niet meer nodig is, kunt u aan de kantonrechter toestemming vragen het bewind weer op te heffen.

Wilt u als bewindvoerder ook zichtbaar worden in het register? Registreer u hier.